Skip to main content
Kehittämiskulujen aktivointi

Kehittämiskulujen aktivointi

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetuksen kehittämiskulujen aktivoinnista. Asetuksessa määritetään ehdot, jolloin kehittämismenoja voidaan aktivoida kirjanpitoon.

Kehittämistoiminnalla tarkoitetaan tutkimustulosten tai muun tietämyksen soveltamista uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista.

Kehittämistoimintaan luetaan muun muassa:

1) ennen tuotannon aloittamista tai käyttöä tapahtuva prototyyppien ja mallien suunnittelu, rakentaminen ja testaus;

2) uuteen teknologiaan perustuvien työkalujen, ohjainten, muottien ja matriisien suunnittelu;

3) suuruusluokaltaan sellaisen koelaitoksen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö, jolla ei ole edellytyksiä taloudellisesti kannattavaan kaupalliseen tuotantoon; sekä

4) valitun uuden tai entistä paremman raaka-aineen, laitteen, tuotteen, prosessin, järjestelmän tai palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja testaus.

Kehittämismenoja eivät ole kehittämiskohteiden etsimisestä, arvioinnista ja valinnasta syntyneitä menoja, vaan nämä kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti tilikauden kuluksi.

Kehittämismenoihin luetaan ainoastaan kehittämistoiminnasta välittömästi aiheutuneet menot. Esimerkiksi henkilöstömenoista huomioon otetaan vain ne, jotka aiheutuvat kehittämistoiminnassa välittömästi toimivista henkilöistä.

Kehittämiskulut saadaan kirjanpidossa aktivoida vain, mikäli kaikki seuraavat edellytykset toteutuvat:

1) aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa siten, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä;

2) kirjanpitovelvollisella on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se;

3) kirjanpitovelvollinen pystyy käyttämään aineetonta hyödykettä tai myymään sen;

4) on todennäköistä, että aineeton hyödyke tulee tuottamaan kirjanpitovelvolliselle vastaista taloudellista hyötyä;

5) kirjanpitovelvollisen käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja kehittämistyön loppuunsaattamiseen tai myymiseen; ja

6) kirjanpitovelvollinen pystyy määrittämään luotettavasti aineettomasta hyödykkeestä sen kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot.

Kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä osakeyhtiölakiin tehtiin muutos, jonka mukaan varoja jaettaessa vapaasta omasta pääomasta on vähennettävä määrä, joka on kehitysmenona merkitty taseeseen kirjanpitolain mukaisesti. Siten taseeseen aktivoidut kehittämismenot vähentävät jatkossa yhtiön jakokelpoisia varoja esimerkiksi osinkoa jaettaessa.