Skip to main content
Oman pääoman riittävyys ja varojen vähentyminen

Oman pääoman riittävyys ja varojen vähentyminen

Osakeyhtiöiden varojen vähentymisestä säädetään OYL 20:23§:ssä. Tämän mukaan jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, tulee hallituksen viipymättä tehdä oman pääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus.

Laskelma oman pääoman riittävyydestä
Kun hallitus on havainnut, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, on suositeltavaa laatia laskelma, jonka perusteella tarkastellaan täyttyvätkö rekisteri-ilmoituksen vaatimukset. OYL 20:23§ mukaan joitakin

Laskelmassa omaksi pääomaksi huomioidaan myös OYL:n 12 luvun mukainen pääomalaina.

Lisäksi yhtiön kertynyt poistoero ja yhtiön tekemät vapaaehtoiset varaukset otetaan huomioon oman pääoman lisäyksinä.

Samoin jos yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta on muuten kuin tilapäisesti sen kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi, saadaan myös todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus ottaa huomioon oman pääoman lisäyksenä. Tyypillisesti käyvän arvon erotus liittyy yhtiön omistamaan maa-alueeseen tai sen omistamiin osakkeisiin.

Edellä tarkoitetuissa oman pääoman lisäyksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja niistä on annettava perusteltu selvitys toimintakertomuksessa tai 8 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla taseen liitetietona.

Rekisteri-ilmoituksen poistaminen
Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on rekisteri-ilmoitukseen liitetystä taseesta ja 2 momentin mukaisesta muusta selvityksestä ilmenevällä tavalla yli puolet osakepääomasta. Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, taseen ja muun selvityksen on oltava tilintarkastettuja.