Skip to main content
Pääomalaina

Pääomalaina

Pääomalainasta säädetään Osakeyhtiölain 12 luvussa. Jotta laina voidaan katsoa pääomalainaksi, tulee sen täyttää seuraavat ehdot:

1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella;

2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän; sekä

3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta.

Yhtiön tilinpäätöksessä sen saamat pääomalainat esitetään vieraan pääoman ryhmässä omana rivinään. Osakeyhtiölain 20. luvun mukaista oman pääoman riittävyyttä arvioitaessa rinnastetaan pääomalaina kuitenkin omaksi pääomaksi.

Sopimus pääomalainasta
Sopimus pääomalainasta on aina tehtävä kirjallisesti. Lainasopimuksessa tulee huomioida pääomalainaa koskevat erityiset ehdot. Yhtiön hallitus päättää pääomalainan vastaanottamisesta yleisen toimivaltansa puitteissa.

Pääomalainaksi merkittävät varat tulee olla yhtiön käytettävissä, jotta ne voidaan kirjata kirjanpitoon. Olemassa oleva laina voidaan sopimuksella muuttaa pääomalainaksi. Lainalupausta ei yleisen näkemyksen mukaan voida tulkita pääomalainaksi.

Pääomalainan takaisinmaksaminen
Pääomalaina voidaan maksaa takaisin, mikäli yhtiön omalle pääomalle jää täysi kate. Yhtiö voi myös korvata pääomalainan uudella pääomalainalla. Takaisinmaksusta on yleensä sovittu pääomalainasta tehdyssä sopimuksessa.

Esittäminen tilinpäätöksessä
Pääomalainat merkitään yhtiön taseeseen erillisenä eränä. Uudistuneen kirjanpitolain mukaan pääomalaina voidaan esittää osana yhtiön omaa pääomaa mikäli se täyttää oman pääoman kriteerit. Näitä on tyypillisesti takasijaisuus, eräpäivättömyys sekä riski sijoituksen menettämiselle. Myöskään oman pääoman ehtoisiin sijoituksille maksettaviin korvauksiin ei sitouduta etukäteen. Pääomanlaina luokittelu omaan pääoman on tahdonvaltainen säännös. Yhtiön hallituksen tulee arvioida kriteereitä luokittelua tehtäessa.

Mikäli pääomalaina luokitellaan vieraaseen pääomaan noudatetaan kirjauksissa  samoja periaatteita kuin muidenkin lainojen osalta. Jos pääomalle ei voida maksaa korkoa siirtyy se maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Mikäli koronmaksun edellytykset täyttyvät, kirjataan siirtyvä korko tuloslaskelmaan kuluksi ja taseeseen siirtovelaksi. Yhtiön tulee toimintakertomuksessa esittää tiedot pääomalainojen pääasiallisista lainaehdoista ja kuluksi kirjaamattomista koroista. Mikäli yhtiö ei ole velvollinen laatimaan toimintakertomusta tulee vastaavat tiedot esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa.