Skip to main content
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto eli SVOP-rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto eli SVOP-rahasto

SVOP-rahastosta säädetään osakeyhtiölain 8:2§:ssä, jonka mukaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota perustamissopimuksen tai osakeantipäätöksen mukaan ei merkitä osakepääomaan ja jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, sekä sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Rahastoon merkitään myös se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappion kattamiseen tai varojen jakamiseen.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto esitetään tilinpäätöksessä omana rivinään oman pääoman ryhmässä. SVOP-rahasto on yhtiön vapaata omaa pääomaa, jota voidaan käyttää varojen jaossa.

Miten sijoitus SVOP-rahastoon tehdään?
Yhtiön hallitus päättää yleistoimivaltaansa kuuluen SVOP-sijoituksen vastaanottamisesta. Sijoittaja voi maksaa SVOP-rahastoon merkittävän sijoituksensa rahalla tai vaihtoehtoisesti muuttaa aiemmin antamansa lainan tai yhtiöltä olevan saamisensa SVOP-sijoitukseksi. Sijoitus on oman pääoman ehtoinen.

SVOP-sijoituksen palauttaminen
Koska sijoitus on oman pääoman ehtoinen, noudatetaan rahastosta jaettaviin varoihin osakeyhtiölain varojen jakamiseen liittyviä säännöksiä. Varojen palautuksesta päätetään yhtiökokouksessa hallituksen esityksen pohjalta yhtiön voitonjakokelpoisten varojen puitteissa.

SVOP-sijoituksen palauttamista verotetaan vuoden 2014 veromuutoksien mukaisesti lähtökohtaisesti osinkona. Listaamattoman yhtiön SVOP-sijoitus voidaan kuitenkin katsoa verotuksessa olevan pääomanpalautusta, mikäli yhtiö palauttaa osakkaalle hänen tekemänsä pääomasijoituksen 10 vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä. Edellytyksien täyttymisestä tulee verovelvollisen esittää luotettava selvitys. Uutta sääntelyä sovelletaan listaamattomien yhtiöiden osalta 1.1.2016 alkaen. Yhtiön on hyvä pitää erillistä kirjaa SVOP-sijoituksista, jotta osakkaiden mahdolliset verovaikutukset varoja palautettaessa voidaan selvittää.