Skip to main content
Tilintarkastajan tehtävä

Tilintarkastajan tehtävä

Tilintarkastajan tehtävänä on yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus. Suorittamastaan työstä tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä siitä, ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Tarvittaessa tilintarkastaja voi raportoida havainnoistaan muistiolla tai tilintarkastuspöytäkirjalla.

Tilintarkastajan tulee tehtävässään noudattaa ammattieettisiä periaatteita, joita ovat mm. rehellisyys, objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja huolellisuus. Tilintarkastaja on velvollinen noudattamaan tehtävän edellyttämiä salassapitovelvollisuuksia.

Lakisääteisten tehtävien lisäksi tilintarkastaja toimii omistajien ja toimivan johdon tukena ja auttaa yritystä murrostilanteissa.