Skip to main content
Yhtiömuodon muutos

Yhtiömuodon muutos

oisinaan liiketoiminnan aloittamisen yhteydessä tarkoituksenmukaisimmaksi yhtiömuodoksi on valittu toiminimi, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Liiketoiminnan kasvun tai omistuspohjan laajentumisen yhteydessä voi olla tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiömuoto henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi. Myös muutokset toiminimestä avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi ovat mahdollisia.

Toiminimi
Mikäli toimintaa halutaan jatkaa samalla toiminimellä, tulee henkilöyhtiön tehdä lopettamisilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle tai muuttaa toiminimeään, jolloin nimi vapautuu osakeyhtiön käyttöön. Patentti- ja Rekisterihallituksen sivuilta löytyy ohjeet toiminimen muuttamiseksi.

Apportti yhtiömuodon muutoksen yhteydessä
Usein on tarkoituksenmukaista siirtää olemassa oleva liiketoiminta apporttina uuteen yhtiöön. Tällöin perustamissopimukseen tulee ottaa nimenomainen ehto, jonka mukaan osakkeenmerkitsijällä on oikeus tai velvollisuus maksaa merkintähinta apporttiomaisuudella. Lisäksi perustamissopimukseen tulee liittää selvitys apporttiomaisuudesta ja yksilöitävä siirtyvä omaisuus. Kun apporttiomaisuutena annetaan liike, tarkoitetaan selvityksellä käytännössä siirtymispäivälle laadittua tilinpäätöstä. Apporttiomaisuudesta tilintarkastaja lausuu, onko siirtyvällä omaisuudella vähintään maksua vastaava arvo yhtiölle.

Yhtiömuodon muutoksen verotus
Yhtiön toimintamuodon muutos ei yleensä aiheuta veroseuraamuksia, jos yritystä voidaan toimintamuodon muuttumisesta huolimatta edelleen pitää samana yrityksenä. Tällöin aikaisemmin harjoitetun toiminnan varojen ja velkojen on siirryttävä kirjanpitoarvojen mukaisina toimintaa jatkavalle yritykselle. Tärkeä edellytys on myös se, etteivät yrityksen omistussuhteet muutu olennaisesti. Esimerkiksi osakeyhtiöön voidaan uusia osakkaita ottaa normaalisti vasta uuden rekisteröinnin jälkeen. Vahvistetut tappiot siirtyvät toimintamuodon muutoksessa. Toimintavaraus sen sijaan purkautuu sinä vuonna, jona liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminta muutetaan osakeyhtiöksi.

Y-tunnus
Yhtiömuodon muutoksen yhteydessä muuttuu myös yhtiön y-tunnus.