Skip to main content
Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys

Paljonkohan tästä saisin, jos nyt myisin? Usein yrittäjät esittävät muun keskustelun lomassa osittain retorisen kysymyksen. Toisinaan taustalla saattaa olla ajatus ”hintalapun laittamisesta” omalle elämäntyölleen tai konkreettinen myyntiprosessin aloitus esim. eläköitymisen vuoksi. Yrityksen arvo määräytyy lopullisesti aina markkinoilla ostajan ja myyjän välillä. Se on se arvo, jolla kauppa syntyy. Arvon määritykseen on olemassa useita laskennallisia menetelmiä, joista seuraavaksi tarkastellaan muutamia.

Substanssiarvo
Substanssiarvo lasketaan yhtiön taseen perusteella. Tällöin yhtiön velat ja varat arvostetaan käypään arvoon ja näiden erotuksena syntyy yhtiön substanssiarvo. Mikäli yhtiön varojen ja velkojen kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa, nähdään yrityksen substanssiarvo taseesta oman pääoman kohdalta. Usein yhtiön pysyvien vastaavien kirjanpitoarvot eroavat kuitenkin niiden käyvistä arvoista. Esimerkiksi vuosia sitten ostettujen toimitilojen arvo on saattanut nousta vuosien saatossa huomattavasti. Substanssiarvoa laskettaessa on huomioitava, että se ei huomioi yhtiön liiketoiminnalle eli tuleville kassavirroille arvoa.

Tuottoarvo
Tuottoarvoa laskettaessa laskennan perusteena käytetään yhtiön muutaman edellisen vuoden tuloslaskelmia sekä ennustetta lähivuosille. Näistä yleisesti erityisesti kiinnostaa yhtiön käyttökate (liikevoitto + poistot), joka on oikaistu kertaluonteisilla ja liiketoimintaan kuulumattomilla erillä. Oikaisujen tekeminen vaatii yhtiön toiminnan syvällistä analysointia. Etuna käyttökatetta käytettäessä on se, että yhtiön poistosuunnitelmalla ei ole vaikutusta laskelmaan.

Kassavirtapohjainen arvonmääritys
Kassavirroilla tarkoitetaan yrityksen tulevien tuottojen ja kulujen erotusta, joiden arvo diskontataan nykyhetkeen. Tällöin tarkastellaan käytännössä sitä, minkä arvoinen on esim. 3 vuoden päästä kertyvä tulo. Haastavaa mallin käytössä on se, että perustuu tuleviin kassavirtoihin. Koska tulevan ennustaminen on tunnetusti haastavaa, joudutaan malliin usein ottamaan oletuksia ennusteiden pohjaksi. Toisaalta ostaja pystyy vaikuttamaan omilla toimillaan tuleviin kassavirtoihin ja siten luomaan synergioita hallitsemiensa liiketoimintojen välillä. Erityisesti yrittäjävetoisten yhtiöiden kohdalla liiketoiminta on usein henkilöitynyt yrittäjään. Tämän vuoksi osa liiketoiminnasta saattaa loppua yrittäjän vaihtuessa. Näillä seikoilla saattaa olla olennainen vaikutus yrityksen arvoon.